Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
45
Hôm qua:
9
Tuần này:
94
Tháng này:
581
Tất cả:
74222

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUÝ II/2020

Ngày 06/07/2020 16:27:03

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Đã giải quyết

Đang giải quyết

Số mới tiếp nhận trực tuyến

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính)

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

Đúng thời hạn

Quá hạn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

1

Nông nghiệp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Lâm nghiệp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Bảo vệ thực vật

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Phát triển nông thôn

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Giáo dục và Đào tạo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Đất đai

48

0

6

42

44

44

0

4

4

0

48

44

0

4

7

Môi trường

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Thư viện

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Văn hóa cơ sở

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Người có công

34

0

0

34

34

34

0

0

0

0

34

34

0

0

11

Bảo trợ xã hội

77

0

0

77

77

77

0

0

0

0

77

77

0

0

12

Phòng chống tệ nạn xã hội

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Lao động, tiên lương, quan hệ lao động

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

14

Trẻ em

60

0

0

60

60

60

0

0

0

0

60

60

0

0

15

Tôn giáo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Hộ tịch

145

0

0

145

145

145

0

0

0

0

145

145

0

0

17

Chứng thực

2,247

0

0

2,247

2,247

2,247

0

0

0

0

2,247

2,247

0

0

18

Nuôi con nuôi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Phổ biến giáo dục pháp luật

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Hòa giải cơ sở

4

0

0

4

4

4

0

0

0

0

4

4

0

0

21

Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Giải quyết khiếu nại

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Giải quyết tố cáo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Tiếp công dân

10

0

0

10

10

10

0

0

0

0

10

10

0

0

25

Xử lý đơn

14

0

0

14

10

10

0

4

4

0

14

10

0

4

26

Phòng, chống tham nhũng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Công tác dân tộc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Đường thủy nội địa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Thi đua, Khen thưởng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Nông thôn mới

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tổng

2641

0

6

2635

2633

2633

0

8

8

0

2,640

2632

0

8

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUÝ II/2020

Đăng lúc: 06/07/2020 16:27:03 (GMT+7)

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa

Tổng số

Trong đó

Số hồ sơ đã giải quyết

Số hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Đã giải quyết

Đang giải quyết

Số mới tiếp nhận trực tuyến

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính)

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

Đúng thời hạn

Quá hạn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

1

Nông nghiệp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Lâm nghiệp

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Bảo vệ thực vật

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Phát triển nông thôn

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Giáo dục và Đào tạo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Đất đai

48

0

6

42

44

44

0

4

4

0

48

44

0

4

7

Môi trường

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Thư viện

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Văn hóa cơ sở

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Người có công

34

0

0

34

34

34

0

0

0

0

34

34

0

0

11

Bảo trợ xã hội

77

0

0

77

77

77

0

0

0

0

77

77

0

0

12

Phòng chống tệ nạn xã hội

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Lao động, tiên lương, quan hệ lao động

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

14

Trẻ em

60

0

0

60

60

60

0

0

0

0

60

60

0

0

15

Tôn giáo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Hộ tịch

145

0

0

145

145

145

0

0

0

0

145

145

0

0

17

Chứng thực

2,247

0

0

2,247

2,247

2,247

0

0

0

0

2,247

2,247

0

0

18

Nuôi con nuôi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Phổ biến giáo dục pháp luật

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Hòa giải cơ sở

4

0

0

4

4

4

0

0

0

0

4

4

0

0

21

Bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Giải quyết khiếu nại

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Giải quyết tố cáo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Tiếp công dân

10

0

0

10

10

10

0

0

0

0

10

10

0

0

25

Xử lý đơn

14

0

0

14

10

10

0

4

4

0

14

10

0

4

26

Phòng, chống tham nhũng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Công tác dân tộc

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Đường thủy nội địa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Thi đua, Khen thưởng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Nông thôn mới

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tổng

2641

0

6

2635

2633

2633

0

8

8

0

2,640

2632

0

8